Brand guideline — Cẩm nang hướng dẫn thương hiệu là gì?

Vareno company

Vareno là một công ty chuyên về thiết kế logo, nhận diện thương hiệu, thiết kế bao bì, thiết kế quảng cáo, truyền thông tại Hồ Chí Minh

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store